XS_HIDE-->
Sluiten
Uitloggen
MPZ Personeel Organisatie Communicatie
Online leeromgeving
Volgende pagina
Oefenexamen 1
Menu
Vraag 1 (1 punt)

In welke fase van het opstellen van een personeelsplanning wordt bepaald welke capaciteiten er van buitenaf moeten worden aangetrokken omdat deze binnen de organisatie (gaan) ontbreken? 

het verzamelen van interne gegevens 

het verzamelen van externe gegevens 

het in kaart brengen van mutaties 

het trekken van conclusies 

Antwoord indienen
Vraag 2 (1 punt)

Wat voor type onderneming is een bierbrouwerij volgens het typologiemodel van Starreveld? 

handelsonderneming 

industriële onderneming 

extractieve onderneming 

dienstverlenende onderneming 

Antwoord indienen
Vraag 3 (1 punt)

Voor welk type doel dient personeelsinformatie voor het maken van het weekrooster voor het personeel? 

operationeel  

tactisch 

strategisch 

Antwoord indienen
Vraag 4 (1 punt)

Wat is een voorbeeld van non-vocale verbale taal? 

een voicemailbericht 

een zin in gebarentaal 

een uitgesproken groet 

een trillende lip van een opkomende huilbui 

Antwoord indienen
Vraag 5 (1 punt)

Welke van onderstaande behoeften staan als hoogste in de piramide van de motivatietheorie van Maslow? 

sociale behoeften 

behoefte aan veiligheid en zekerheid 

fysiologische behoeften 

behoefte aan respect 

Antwoord indienen
Vraag 6 (1 punt)

In welke fase van de levensloop van een mens gaat het om het ontdekken van de eigen talenten? 

expansieve fase 

sociale fase 

receptieve fase 

Antwoord indienen
Vraag 7 (1 punt)

Van welk soort loon is er sprake als de beloning is gekoppeld aan de winst of omzet van de werknemer? 

contractloon

provisieloon 

stukloon 

tijdloon 

Antwoord indienen
Vraag 8 (1 punt)

Wat betekent het als een organisatie tijdens de wervingsfase voor een openstaande vacature gebruikmaakt van referral recruitment? 

Dat de organisatie aan de bestaande werknemers vraagt of zij geschikte kandidaten kunnen aandragen uit hun netwerk. 

Dat de organisatie via databanken naar geschikte kandidaten zoekt. 

Dat de organisatie een werving- en selectiebureau inschakelt. 

Dat de organisatie bij UWV aanklopt of er tussen de daar ingeschreven werkzoekenden geschikte kandidaten zitten. 

Antwoord indienen
Vraag 9 (1 punt)

Noem drie rechten die een sollicitant heeft op basis van de NVP sollicitatiecode.


Antwoord indienen
Vraag 10 (1 punt)

Geef een voorbeeld van hoe de werving en selectie van een organisatie samenhangt met haar stroombeleid. 


Antwoord indienen
Vraag 11 (1 punt)

Competentiemanagement geeft richting aan het loopbaanbeleid van de organisatie door de loopbaan van werknemers te sturen op aanwezige of mogelijk te ontwikkelen competenties die nodig zijn voor de organisatie.

 

Noem een voordeel voor de werknemer en een voordeel voor de organisatie van het sturen van het loopbaanbeleid op basis van competentiemanagement. 


Antwoord indienen
Vraag 12 (1 punt)

Een organisatie heeft een flinke reorganisatie ondergaan en de directie is benieuwd hoe werknemers de huidige werking ervaren, zodat mogelijk nog aanpassingen kunnen worden aangebracht. Dit moet daarom ook aan bod komen tijdens de jaarlijkse bespreking van het functioneren van de werknemer tussen leidinggevende en werknemer.

 

Welk soort gesprek leent zich hiervoor? Motiveer uw antwoord. 


Antwoord indienen
Vraag 13 (1 punt)

Bij een organisatie ligt de nadruk op het hebben van getalenteerde werknemers binnen de organisatie, en om ze tevreden en gemotiveerd te houden. Op die manier kan de organisatie optimaal hun talenten benutten in het voordeel van de organisatie.

 

Waarom past empowerment goed bij het sociaal beleid dat deze organisatie voert? Motiveer uw antwoord. 


Antwoord indienen
Vraag 14 (1 punt)

Een organisatie wil een andere manier van werken gaan invoeren. Hiervoor is verandermanagement nodig.

 

Wat is het belangrijkste taak hierbij voor de afdeling P&O en hoe kan zij daar vorm aan geven? 


Antwoord indienen
Vraag 15 (2 punten)

De leidinggevende van Wim Kaarn heeft op 16 juni 2016 in een gesprek met hem laten weten hem per 1 augustus te ontslaan. De afdeling waar Wim werkt, moet wegens economische tegenslagen inkrimpen en Wim is de laatst binnengekomen werknemer en zal moeten vertrekken. Omdat het dienstverband korter dan twee jaar heeft geduurd, hoeft de organisatie Wim geen transitievergoeding te betalen, maar ter compensatie van het ontslag krijgt hij wel drie maandsalarissen mee. Ook belooft de leidinggevende Wim een goed getuigschrift mee te geven als hulp bij toekomstige sollicitaties, waarbij hij hem veel succes wenst. Wim vindt het jammer dat hij wordt ontslagen maar begrijpt de situatie.

 

Het ontslaggesprek moet via een brief aan Wim worden bevestigd, zodat hij een kopie ervan voor akkoord kan retourneren.

 

Maak een tekstvoorstel voor de brief van maximaal 100 woorden op basis van voorgaande informatie. 


Antwoord indienen
Vraag 16 (1 punt)

Casus:

Een organisatie wil de kantine verbouwen waardoor deze een maand buiten gebruik zal zijn. Daarom stelt zij het personeel hiervan ruim van tevoren op de hoogte. De leiding zou verder graag ideeën voor de nieuwe inrichting van de kantine willen ontvangen van het personeel. Degene die het beste idee indient, ontvangt hiervoor een bosje bloemen. 

 

Vraag:

Wat is een geschikt communicatiemiddel om de werknemers op de hoogte te stellen dat de kantine een maand buiten gebruik zal zijn en op te roepen om ideeën in te dienen voor de nieuwe inrichting ervan? Motiveer uw antwoord. 

 


Antwoord indienen
Vraag 17 (1 punt)

Casus:

Een organisatie wil de kantine verbouwen waardoor deze een maand buiten gebruik zal zijn. Daarom stelt zij het personeel hiervan ruim van tevoren op de hoogte. De leiding zou verder graag ideeën voor de nieuwe inrichting van de kantine willen ontvangen van het personeel. Degene die het beste idee indient, ontvangt hiervoor een bosje bloemen. 

 

Vraag:

Wat is een geschikt communicatiemiddel om de werknemers hun ideeën over de nieuwe inrichting van de kantine te laten inleveren? Motiveer uw antwoord. 


Antwoord indienen
Vraag 18 (1 punt)

Casus:

Een organisatie wil de kantine verbouwen waardoor deze een maand buiten gebruik zal zijn. Daarom stelt zij het personeel hiervan ruim van tevoren op de hoogte. De leiding zou verder graag ideeën voor de nieuwe inrichting van de kantine willen ontvangen van het personeel. Degene die het beste idee indient, ontvangt hiervoor een bosje bloemen. 

 

Vraag:

De organisatie heeft uit de ingediende ideeën de beste gekozen en de verbouwing van de kantine is gestart. Wat is een geschikt communicatiemiddel om de betreffende werknemer én de overige werknemers te laten weten welk idee is uitgekozen? Motiveer uw antwoord.


Antwoord indienen